0592 858 319 info@fplus.nu route

Dienstverleningsdocument

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

FPlus hypotheken, pensioenen, assurantiën & meer
– VERSIE JUNI 2009 –

Inleiding
Jij oriënteert je op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan jou hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij jou ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie je de geldlening aanvraagt.

In dit document informeren wij jou over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien je specifieke wensen hebt.

Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen
Je hebt een grote keuze uit hypothecaire geldleningen.  Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor jou is het zeer belangrijk dat je die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij jouw specifieke situatie. Het is belangrijk dat je beseft dat een aanzienlijk deel van jouw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan.

Onze taak is jou te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij jouw individuele situatie. Om je daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1, inventariseren
Wij beginnen ons advies met uitgebreid jouw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld jouw wensen ten aanzien van de hypotheek en jouw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar jouw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt.

Stap 2, analyseren
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van jouw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij jouw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

Stap 3, advies
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij jouw wensen en mogelijkheden.

Stap 4, bemiddeling
Indien je dat wenst kunnen wij namens jou alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5, nazorg
Indien je dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, jou blijven ondersteunen. Je kunt met al jouw vragen over de hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij jouw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien.

Tijdbesteding
Om jou goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van jouw persoonlijke situatie maar ook van de hypotheekvorm die je uiteindelijk kiest.

Wij hebben voor jou een voorbeeld gemaakt waaruit deze verschillen blijken. Hieronder zie je een tabel. In deze tabel hebben wij per hypotheekvorm aangegeven wat de gemiddelde tijdbesteding is die wij bij een hypotheek van € 250.000 besteden. Tevens tref je aan wat gemiddeld de beloning is die wij voor deze werkzaamheden ontvangen.

ddoc

Beloning
Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een hypotheekovereenkomst tot stand komt tussen jou en enige financiële instelling, ontvangen wij van de betreffende financiële instelling voor onze dienstverlening een provisie. Deze provisie is verdisconteerd in de premie die door de financiële instelling aan jou in rekening wordt gebracht. Je krijgt voorafgaand aan het afsluiten van de hypotheek exact inzage in de hoogte van deze provisie.

Voor het overige worden aan jou voor de dienstverlening ter zake het hypotheekadvies en de daaraan gerelateerde bemiddeling door ons kantoor geen kosten in rekening gebracht, behoudens de kosten van een eventueel benodigd taxatierapport.
Of:
Voor onze dienstverlening brengen wij aan jou een vast honorarium in rekening van € 3.000 (incl. BTW) Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd taxatierapport belasten wij aan jou door. Voor het door jou aan
FPlus verschuldigde honorarium ontvang je een factuur.
Of:
Voor onze dienstverlening brengen wij aan jou een vast uurtarief in rekening van € 135,- per uur (incl. BTW) Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd taxatierapport belasten wij aan jou door. Voor het door jou aan FPlus verschuldigde honorarium ontvang je een factuur.

Op alle diensten die door FPlus worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Noord Nederland. De tekst van deze voorwaarden is geplaatst op de site van FPlus www.fplus.nu en worden op verzoek toegezonden.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.