0592 858 319 info@fplus.nu route

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer  FPlus.nu
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij jou laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze sta jij als klant centraal. Jouw persoonlijke situatie en jouw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij jou wegwijs bij ons kantoor. Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens

FPlus.nu
hypotheken, pensioenen, assurantiën & meer
Gazellenlaan 20
9408 CL ASSEN

Ons kantoor behartigt jouw belangen op het gebied van financiële diensten en met name hypotheken en pensioenen.

Bereikbaarheid
Je kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon:    0592 858319
Fax:  084 7553101
E-mail:  info@FPlus.nu
Internet:  http://www.FPlus.nu

Ook buiten kantoortijden is FPlus.nu bereikbaar via telefoonnummer 06 – 50506320.

Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop tref je regelmatig informatie en tips aan. Ga naar http://www.FPlus.nu

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
• AFM
• KiFiD
• Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs 9391    Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12010811. Het register van vergunninghouders kun je raadplegen op www.afm.nl.

Klachten Instituut Financiele Dienstverlening(KiFiD)
Wij doen ons uiterste best jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht je toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kun jij je wenden tot het Klachten Instituut Financiele Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die jouw klacht kan beoordelen.

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 04074192.

Onze dienstverlening
Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna lees je op welke gebieden wij jou van dienst kunnen en mogen zijn.

Hypothecair krediet
Indien je een woning koopt zul je hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers je beslist hier over een verplichting die je aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo’n beslissing moet je als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van het rentepercentage, maar ook op de periode waarvoor je de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor jou belangrijk zijn. Wij mogen jou op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens jou de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor jou passende offerte.

Consumptief krediet
Soms kom je onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag jou daarover adviseren en voor jou de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

Spaar- en betaalrekeningen
Sparen kun je op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen jou en de financiële instelling.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om jouw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee je te zijner tijd de schuld van jouw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen jou en de levensverzekeraar verzorgen.

Schadeverzekeringen

Sommige risico’s die jij en/of jouw gezin loopt kun je zelf dragen. Een groot aantal risico’s echter ook niet. Nagenoeg alle risico’s die jij, jouw gezin (of jouw onderneming) kan lopen zijn te verzekeren bij verschillende verzekeringsmaatschap-pijen. Een schadeverzekering is in enkele gevallen zelfs verplicht (denk maar eens aan de verplichte WA verzekering voor een auto). Samen met jou zoeken wij het meest geschikte en voordeligste verzekeringspakket die voldoet aan jouw wensen en eisen. Wij werken dan ook samen met een groot aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschap-pijen. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van schadever-zekeringen. Ook mogen wij het contact tussen jou en de schadeverzekeraar verzorgen.

Zorgverzekeringen

Ook voor jouw ziektekostenverzekering kunnen wij bemiddelen om een passende zorgverzekering voor jou te realiseren. Zowel voor particulieren, als voor werkgevers (en hun werknemers) kunnen wij de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen voor een gunstig tarief onderbrengen bij een aantal zorgverzekeraars.
Mocht jij onverhoopt arbeidsongeschikt raken en  daardoor gebruik moet maken van de wettelijke voorzieningen, dan is het een geruststellende gedachte dat je de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons hebt kunnen laten verzorgen. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van zorgverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen jou en jouw zorgverzekeraar verzorgen.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om jou te kunnen adviseren wat wij in jouw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma’s die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.

Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij jouw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor jou optreden.

Hoe zit het met onze kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de afsluitprovisie.

De premie of de afsluitprovisie betaal je rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Als je de premie of de afsluitprovisie hebt betaald, dan heb je ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij je vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vraag je ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met jou een andere afspraak maken over onze honorering. Je weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wij vragen ook iets van jou

Om jouw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van jou.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die jij ons verstrekt. In de relatie die wij met jou hebben vragen wij van jou, afhankelijk van actualiteiten, dat jij ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in jouw inkomenssituatie, of dat jij recent grote uitgaven hebt gedaan voor jouw woning. De informatie die wij van jou ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij jou geven.

Totaalbeeld
Jouw financiële portefeuille kun jij het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat jij bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om jouw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij jou niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat jij dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij jou mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van jouw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij jou ons te informeren over wijzigingen in jouw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op jouw pakket van financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor jou een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij jou informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij jou wettelijk verplicht zijn te zenden.    Maar ook kunnen wij jou informatie toesturen omdat wij denken dat jij je daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen jou al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij jou de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform jouw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Als je een klacht hebt

Wij behartigen jouw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat jij een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien je een klacht hebt, vragen wij jou dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij jouw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het KiFiD
Indien wij er samen niet uitkomen kun jij je altijd wenden tot het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die jouw klacht verder zal beoordelen.

Je kunt je hiervoor wenden tot:
Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden.

Wij doen meer voor jou

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij jou in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heb je vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn jou graag van dienst.